Thông Tin Của Hội Thánh Trên Thế Giới    

 Sinh Hoạt Trong Ngày
Tĩnh Nguyện
Kinh Thánh
Lịch Sinh Hoạt
Tin Tức

 Cầu Nguyện
Liên Hữu
Hội Thánh Tại Việt Nam
Hội Thánh Địa Phương
Con Cái Chúa

 Trang Thành Viên
  Username
  Password
Đăng Ký
Chào Mừng
       Chào mừng quý vị đến mạng lưới của chúng tôi.

       Mạng lưới Hội Thánh là một phương tiện thông tin và liên lạc cho tôi tớ Chúa, con cái Chúa, cùng với hội thánh Chúa ở khắp nơi. Mạng lưới nầy đã được đựng lên cũng nhằm mục đích cung cấp thông tin của các Hội Thánh trên khắp thế giới.

        Mạng lưới Hội Thánh được thiết lập nhằm mục đích phục vụ Chúa, Hội Thánh, và con cái Chúa khắp nơi.  Đây là một mạng lưới của ExWebDesign--là một dịch vụ làm website với những con cái Chúa có khả năng chuyên môn.

        Tất cả nhân viên của ExWebDesign ước mong mỗi Hội Thánh sẽ có được một mạng lưới vừa ý cho việc thông tin, tin tức, và sinh hoạt của Hội Thánh.  Nếu Hội Thánh có ước vọng có được một mạng lưới cho Hội Thánh mình, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Hội Thánh đạt được ước vọng đó. 

        Chúng tôi hoan nghênh và cám ơn quý vị xử dụng mạng lưới này.  Xin quý vị cầu nguyện, khuyến khích, và phổ biến mạng lưới này. 

        Trong Chúa Giê-su kính yêu.


 Liên Lạc | Email Copyright © 2005, Hội Thánh.Net. All rights reserved.